Articles

กำหนดการสัมมนาและเวทีรณรงค์สาธารณะเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2553 วาทกรรม อัตลักษณ์ และสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

กำหนดการสัมมนาและเวทีรณรงค์สาธารณะเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2553

วาทกรรม อัตลักษณ์ และสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

7 - 9 สิงหาคม 2553

ณ ห้องประชุมเล็ก บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่/เวลา

กิจกรรม

6 สิงหาคม 2553

ช่วงเย็นและกลางคืน

ผู้เข้าร่วมงาน เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่และเข้าสถานที่พัก

7 สิงหาคม 2553

เวทีสัมมนาวันแรก พิธีกรประจำวัน: คุณวิไลลักษณ์ เยอเบาะ และคุณสุพจน์ หลี่จา

08.15 – 09.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการสัมมนา

09.00 – 09.30 น.

Ø กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

โดย: ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ø กล่าวเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โดย: นายจอนิ โอ่โดเชา ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ

Ø การแสดงวัฒนธรรมโดยใช้โกละ(กลองมโหระทึก) ในการเปิดงาน

นำโดย: คุณสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคณะ

09.30 – 10.45 น.

สถานการณ์และมุมมองคนในเกี่ยวกับ การยอมรับตัวตน การส่งเสริมการใช้ภาษาแม่ และการเคารพสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” ร่วมอภิปรายโดย

Ø ผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้

Ø ผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองภาคอีสาน

Ø ผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองภาคกลาง

Ø ผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองภาคตะวันออก

Ø ผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ

ดำเนินการโดย:ดร.ประเสริฐ ตระการศุภกร มูลนิธิภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง

บนที่สูง (IKAP)

10.45 – 11.00 น.

พัก รับประทานอาหารว่าง

11.15 – 12.30 น.

ประสบการณ์และทัศนะขององค์กรที่ทำงานประเด็นภาษาแม่และวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง: ภาษาแม่กับการธำรงอัตลักษณ์ และการสืบทอดวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ร่วมอภิปรายโดย:

Ø ผู้แทนสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา

Ø ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

Ø ผู้แทนนักวิชาการระหว่างประเทศด้านภาษาแม่และชนเผ่าพื้นเมือง

ดำเนินการโดย:ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.30 13.15 น.

พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 13.30 น.

การแสดงวัฒนธรรมหรือชมสารคดีสร้างสรรค์เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง

นำโดย: คุณสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคณะ

13.30 – 14.30 น.

มุมมององค์กรที่ทำงานด้านนโยบายสนับสนุนงานชาติพันธุ์-ชนเผ่าพื้นเมือง-สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ วาทกรรม อัตลักษณ์ และการส่งเสริมสิทธิทางภาษาและวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ร่วมอภิปรายโดย

Ø ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ

Ø ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Ø ผู้แทนราชบัณฑิตยสถาน

ดำเนินการโดย: ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.30 – 14.45 น.

ชมสารคดีสร้างสรรค์เรื่อง “มลาบรี...ข้าคือคน

14.45 – 15.00 น.

ระดมแลกเปลี่ยนประเด็นการสัมมนากลุ่มย่อยและกระบวนการแบ่งกลุ่มย่อย

ดำเนินรายการโดย: คุณบุญยง โชติชัยพิบูล สมาคมศูนย์รวมการศึกษา

และวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

15.00 – 16.30 น.

(พัก รับประทานอาหารว่าง ในช่วงสัมมนากลุ่มย่อย)

การพูดคุยในกลุ่มสัมมนาย่อย (มีผู้เอื้ออำนวยและวิทยากรประจำกลุ่ม) ตามประเด็นที่สนใจ เช่น

Ø ภาษาแม่ในทัศนะสากลและการพัฒนานโยบายภาษาชนเผ่าพื้นเมือง

Ø ภาษาแม่กับระบบการศึกษาทางเลือกของชนเผ่าพื้นเมือง

Ø บทบาทเยาวชนกับการสืบทอดภาษาแม่และวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง

Ø สตรีชนเผ่าพื้นเมืองในฐานะแม่กับการธำรงภาษา อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตตนเอง

Ø ภาษาแม่และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับความอยู่รอดของระบบเกษตรพื้นบ้าน การจัดการทรัพยากรดิน-น้ำ-ป่า และความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง

Ø ความสำคัญของอัตลักษณ์และสิทธิการกำหนดวิถีชีวิตตนเอง (สัมมนาต่อเนื่องจากการชมสารคดี “มลาบรี...ข้าคือคน”)

16.30 – 17.30 น.

นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนผลการสัมมนาของกลุ่มย่อยในเวทีใหญ่ (โดยผู้แทนกลุ่มย่อย) และร่วมวิพากษ์ตรงประเด็นและเจาะลึก (โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์งานพัฒนาและส่งเสริมสิทธิทางวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง)

ดำเนินรายการโดย: คุณสีวิกา กิตติยังกุล โครงการบ้านรวมใจ

17.30 18.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.

ร่วมวงสนทนาแบบเครือญาติและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (แบบไม่เป็นทางการ) ของชนเผ่าพื้นเมือง

8 สิงหาคม 2553

เวทีสัมมนาวันที่สอง พิธีกรประจำวัน : คุณอัญชลี ผลเกลี้ยง และคุณไวยิ่ง ทองบือ

08.00 – 08.45 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.45 – 09.00 น.

การแสดงวัฒนธรรมหรือชมสารคดีสร้างสรรค์เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง

นำโดย: คุณสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคณะ

09.00 –09.15 น.

สรุปประเด็นและสาระสำคัญของการสัมมนาในวันแรก

09.15 –10.45 น.

มุมมองผู้แทนองค์กรที่ทำงานด้านชาติพันธุ์-ชนเผ่าพื้นเมือง-สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนา (Political Participation and Endogenous Development)”

ร่วมอภิปรายโดย

Ø คุณไพโรจน์ พลเพชร ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

Ø คุณเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

Ø รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ø คุณโจแอน คาร์ลิ่ง (Ms.Joan Carling) Asia Indigenous People Pact

ดำเนินการโดย: คุณสุมิตรชัย หัตถสาร ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา

ประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.)

10.45 –11.00 น.

พัก รับประทานอาหารว่าง

11.00 –11.15 น.

ระดมแลกเปลี่ยนประเด็นการสัมมนากลุ่มย่อยและกระบวนการแบ่งกลุ่มย่อย

ดำเนินรายการโดย: คุณสันติพงษ์ มูลฟอง ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน

11.15–12.30 น.

การสัมมนากลุ่มย่อย ตามประเด็นที่เลือก(มีผู้เอื้อและวิทยากรประจำกลุ่ม) เช่น

Ø การพัฒนาสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย (แนวคิด กลไก และกติกา)

Ø การพัฒนาการเมืองภาคชนเผ่าพื้นเมืองและการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย

Ø การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและการมีส่วนร่วมในขบวนชนเผ่าพื้นเมือง

Ø ผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น

Ø หลักประกันสุขภาพและสิทธิสุขภาพของชนเผ่าพื้นเมืองกับการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของรัฐ

Ø ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (บทเรียนจากต่างประเทศ และจากหลักการสู่นโยบายและปฏิบัติการในประเทศไทย)

12.30 – 13.30 น.

พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 13.45 น.

การแสดงวัฒนธรรมและ/หรือชมสารคดีสร้างสรรค์เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง

13.45 – 15.00 น.

นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนผลการสัมมนาของกลุ่มย่อยในเวทีใหญ่ (โดยผู้แทนกลุ่มย่อย) และร่วมวิพากษ์ตรงประเด็นและเจาะลึก (โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์งานพัฒนาสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง)

วิทยากรร่วมวิพากษ์โดย:

Ø คุณไพโรจน์ พลเพชร สมาคมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชน

Ø ดร.เคน แคมป์ นักวิชาการอิสระ/ที่ปรึกษา คชท.

Ø ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย: คุณวิวัฒน์ ตามี่ ศปส.

15.00 – 15.15 น.

พัก รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00 น.

จัดทำข้อเสนอและร่วมร่างคำประกาศเจตนารมณ์ของ คชท.

ดำเนินรายการโดย: คุณศักดิ์ดา แสนมี่ ผู้ประสานงานกองเลขาฯ คชท.

16.00 – 16.30 น.

สรุปผลการสัมมนาทั้ง 2 วัน

โดย: คุณกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษา และสิ่งแวดล้อม

16.30 – 17.00 น.

กล่าวปิดการสัมมนา

โดย: ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.30 18.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

19.00 – 21.00 น.

ร่วมวงสนทนาแบบเครือญาติและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (แบบไม่เป็นทางการ) ของชนเผ่าพื้นเมือง

9 สิงหาคม 2553

เวทีรณรงค์สาธารณะและเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง

พิธีกรประจำวัน : คุณวิชัย จันตา และคุณสาวิตรี (หนิง) พูลสุโข

09.00 – 09.30 น.

การแสดงวัฒนธรรมหรือชมสารคดีสร้างสรรค์เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง

นำโดย: คุณสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคณะ

09.30 – 10.45 น.

เวทีรณรงค์สาธารณะ “อัตลักษณ์และสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง: คำตอบระดับชุมชนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่” และประกาศเจตนารมณ์และยื่นหนังสือถึงรัฐบาล/องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินรายการ-เอื้ออำนวยโดย: คุณสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคณะ

10.45 – 11.00 น.

พัก รับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.30 น.

ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง

ดำเนินรายการ-เอื้ออำนวยโดย: คุณนิตยา เอียการนา และคณะ

12.30 – 13.30 น.

พัก รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารชนเผ่าพื้นเมือง) ร่วมกัน

13.30 – 16.00 น.

ชมและสนทนาแลกเปลี่ยนสาระและข้อคิดเห็นจากภาพยนตร์เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง เรื่อง ปาฏิหาริย์ (whale Rider)

ช่วงเย็น

ผู้เข้าร่วมเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

You are here: Home